Klavírne a akordeónové oddelenie

Mgr. art. Jana Višňovská

vedúca oddelenia

hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy, prax v klavírnom sprievode, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, pedagogický seminár, umelecká prax interná a verejná, hra na klavíri

doc. Ljubov Gunder

hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, prax v klavírnom sprievode, hra notového zápisu bez prípravy

Mgr. art. Stanislav Mirossay, ArtD.

hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri, prax v klavírnom sprievode,  hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra

Mgr. art. Oleksandr Trush

hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, prax v klavírnom sprievode, hra na klavíri

PaedDr. Peter Adamkovič

špecializácia populárna hudba - hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, prax v klavírnom sprievode

Arpád Farkaš, DiS. art.

špecializácia populárna hudba - hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri

Mgr. art. Dagmar Duždová

hlavný odbor štúdia hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy, prax v klavírnom sprievode

PaedDr. Dana Bejdová

hra na klavíri

Dionýz Zsiga, DiS. art.

hra na klavíri

Mgr. Ľubomír Cvanciger, DiS. art.

hra na klavíri

PaedDr. Viliam Stanek, PhD.

hra na klavíri

Mgr. Peter Zajac

hlavný odbor štúdia hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy,  komorná hra,  metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, pedagogický seminár, hra v súbore

Mgr. Marián Cuprišin

hlavný odbor štúdia hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, interpretačný seminár, fyziológia a hygiena hracieho aparátu, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, umelecká prax interná a verejná

Iveta Zajacová, DiS. art.

hra na klavíri, hra na príbuznom nástroji

PaedDr. Jaroslav Doležal, DiS. art.

hlavný odbor štúdia dirigovanie, skladba, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, hra z partitúr a klavírnych výťahov, dirigentská prax, umelecká prax interná