Teoretické predmety

Mgr. Adriana Sabolová, PhD.

zástupkyňa riaditeľa

francúzsky jazyk, odborný francúzsky jazyk, informatika, občianska náuka, diplomový seminár

Mgr. Jana Sukovská

anglický jazyk

Mgr. Jana Slimáková

slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Martina Adamkovičová

anglický jazyk

Mgr. Martina Šutláková

taliansky jazyk, odborný taliansky jazyk

Mgr. Tomáš Pecuch

náboženská výchova

PaedDr. Viliam Stanek, PhD.

etická výchova

Mgr. Katarína Staneková

vedúca PK odborných teoretických predmetov

základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch,  sluchová analýza, náuka o hudbe, základy dirigovania, dejiny muzikálu, dejepis

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

riaditeľ

teória a metodika tanca, pedagogický seminár, didaktika tanca

Mgr. Ľubomír Cvanciger

náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, hudobno-teoretická analýza skladieb

PaedDr. Peter Adamkovič

náuka o harmónii

Mgr. Marek Majoroš, DiS.art.

sluchová analýza, dejiny hudby

PhDr. Beáta Daňková

výchovná poradkyňa a vedúca PK všeobecno-vzdelávacích predmetov

slovenský jazyk a literatúra, dejepis, pedagogika, psychológia, dejiny divadla, estetický seminár, estetika umenia

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. 

fyziológia pohybového aparátu, fyziológia hlasového aparátu

Mgr. Peťo Maťo, PhD.

dejiny tanca a baletu, dejiny divadla, rozbor umeleckých diel, rozbor drámy,

Mgr. art. Daniel Straka, ArtD.

dejiny divadla