Teoretické predmety

Mgr. Adriana Sabolová, PhD.

zástupkyňa riaditeľa

francúzsky jazyk, informatika, občianska náuka, etická výchova

Mgr. Jana Sukovská

anglický jazyk

Mgr. Jana Slimáková

slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Martina Adamkovičová

anglický jazyk

Mgr. 

Kliknite sem a začnite písať. Vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos.

Mgr. Tomáš Pecuch

náboženská výchova

Mgr. Katarína Staneková

základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch,  sluchová analýza, náuka o hudbe, základy dirigovania, zborový spev

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

teória a metodika tanca, pedagogický seminár, didaktika tanca

Mgr. Ľubomír Cvanciger

náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, hudobno-teoretická analýza skladieb

PaedDr. Peter Adamkovič

náuka o harmónii

Mgr. Marek Majoroš, DiS.art.

sluchová analýza, dejiny hudby

PhDr. Beáta Daňková

slovenský jazyk a literatúra, dejepis, pedagogika, psychológia, dejiny divadla, estetický seminár, estetika umenia

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. 

fyziológia pohybového aparátu, fyziológia hlasového aparátu

Mgr. Peťo Maťo, ArtD.

dejiny tanca a baletu, dejiny divadla, rozbor umeleckých diel, rozbor drámy,