Všeobecno-vzdelávacie predmety

Mgr. Adriana Sabolová, PhD.

zástupkyňa riaditeľa

francúzsky jazyk, odborný francúzsky jazyk

Mgr. Annamária Vlkovičová

vedúca predmetovej komisie, výchovná poradkyňa 

slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náboženská výchova, etická výchova,

estetický seminár, estetika dramatického umenia, estetika umenia, dejiny divadla, diplomový seminár

Mgr. Martina Adamkovičová

anglický jazyk, informatika, občianska náuka, telesná a športová výchova

Mgr. Zuzana Fogarášová

taliansky jazyk