Teoretické predmety

Mgr. Katarína Staneková

vedúca odborných teoretických predmetov

základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch, sluchová analýza, náuka o hudbe, základy dirigovania, dejiny muzikálu

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

riaditeľ

teória a metodika tanca, pedagogický seminár, didaktika tanca

Mgr. Ľubomír Cvanciger

náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, hudobno-teoretická analýza skladieb

PaedDr. Peter Adamkovič

náuka o harmónii, jazzová harmónia

Mgr. Marek Majoroš, DiS. art.

náuka o hudbe, dejiny hudby

Mgr. art. Peťo Maťo, PhD.

dejiny tanca a baletu, dejiny divadla, rozbor umeleckých diel, rozbor drámy

Mgr. art. Daniel Straka, ArtD.

dejiny divadla

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. 

fyziológia pohybového aparátu, fyziológia hlasového aparátu

PhDr. Beáta Daňková

výchovná poradkyňa a vedúca všeobecno-vzdelávacích predmetov

slovenský jazyk a literatúra, dejepis, pedagogika, psychológia, dejiny divadla, estetický seminár, estetika umenia

Mgr. Jana Slimáková

slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Martina Adamkovičová

anglický jazyk, dejepis, informatika, občianska náuka

Mgr. Martina Šutláková

taliansky jazyk, odborný taliansky jazyk

Mgr. Adriana Sabolová, PhD.

zástupkyňa riaditeľa

francúzsky jazyk, odborný francúzsky jazyk,  diplomový seminár

PaedDr. Viliam Stanek, PhD.

etická výchova

Mgr. Tomáš Pecuch

náboženská výchova